Obchodní podmínky

Předtím než se pustíte do čtení tohoto dlouhého dokumentu.

ONLINE KURZY: Máme plnou záruku vrácení kurzovného bez udání důvodů celých 21 dní od zakoupení. Pokud chcete vrátit kurzovné, stačí nám napsat email na info@monikasicova.cz  a my Vám obratem bez zbytečných dotazů vrátíme kurzovné zpět. Pro rychlejší komunikaci je lepší nám napsat rovnou číslo faktury a vaše číslo účtu. 

 

ŽIVÉ KURZY: Storno podmínky a podmínky posunu termínu: Při odhlášení se z akce alespoň 1 měsíc před jejím konáním obdržíte zpět plnou cenu sníženou o administrativní poplatek 300 Kč nebo máte možnost převést platbu na jinou akci Organizátora.

Při odhlášení se v kratší době než 1 měsíc před kurzem, máte možnost poslat za sebe náhradníka nebo obdržet 50% ceny zpět. Spojení přihlášek jednotlivců do párové se považuje za zrušení přihlášky dle pravidel .

Zrušení v kratší době než 14 dní předem je storno poplatek 100% ceny kurzovného. Výjimkou je doložená nemoc, kdy pak překládáme kurzovné na další termín za administrativní poplatek, nebo Vám vrátíme 50% kurzovného.

Prosím pozor, pročtěte si naše storno podmínky.  Protože počet míst je velmi limitovaný a máme špatnou zkušenost s odhlašováním na poslední chvíli z mnoha rozličných důvodů a často klesne účast až o třetinu, častokrát klidně den před kurzem. Velice těžko se nám organizuje v dnešní době seminář, doba je úplně jiná než před covidem. Pokud budete chtít svou účast  zrušit, můžete za sebe poslat náhradníka, to je nejlepší varianta.  Nebo můžeme vaše kurzovné převést  na našeho náhradníka ( nebojte, většinou máme dostatek náhradníků, kurzovné vám pak tedy vrátíme, ale nemůžeme úplně zaručit na 100%).  Zrušit účast bezplatně lze tedy 30 dní předem. Poté máme 50% storno 30- 14 dní, a 100% storno 14-0 dní. Při doložení zprávy od lékaře o nemoci, u nemoci úplně na poslední chvíli,  storno je 50%. Děkujeme moc za pochopení. Je to z toho důvodu, že chceme udržet organizaci workshopů v malé skupině i v této postcovidové době. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v prodejním formuláři potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

Informace pro spotřebitele 

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 
1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je:

Empowered Woman s.r.o, IČO 07697538 , Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha

MUDr. Monika Kůdelová Sičová, Korespondenční adresa: Pod Lipami 46, Praha 3, 13000

uzavřený s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.monikasicova.cz

1.6. Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Prodávajícím je :

Empowered Woman s.r.o, IČO 07697538 , Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha

MUDr. Monika Kůdelová Sičová. Korespondenční adresa: Pod Lipami 46, Praha 3, 13000

 

Kontaktovat nás můžete:

Pro on-line komunikaci na email adrese: info@monikasicova.cz
Pro vyřizování reklamace na email adrese: info@monikasicova.cz                                                    

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.3. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
bankovním převodem na základě faktury

3.5. Platba je jednorázová. 

3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 1 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V uvedené době se ovšem počítá i se zpožděním platby vlivem víkendu, svátků, zahraničních bank. Splatnost má dostatečné časové okno. 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží (přístupových údajů do členské sekce) a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. U vybraných produktů je lhůta prodloužena na 21 dnů.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den (u vybraných produktů 21. den) po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. 

  • Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@monikasicova.cz, jednoduše napsáním emailu s vaším jménem a nejlépe i variabilním symbolem a to v záruční garanci  21 dní bez udání důvodů. Peníze vám do týdne zašleme zpět na váš účet, ze kterého jste platili. U Slovenských zákazníků budou odečteny aplikované bankovní poplatky (2 EUR při platbě v eurech). 

 

Nebo lze použít zcela oficiální formulaci:
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.
Datum objednání
Jméno a příjmení spotřebitele

Odešlete formulář prosím emailem na info@monikasicova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@monikasicova.cz, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu, nebo VS. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Běžná praxe ovšem bývá do 7 dnů. 

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@monikasicova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ  21 dní bez udání důvodů

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u všech produktů (online vzdělávací kurzy) 21 dnů od zakoupení možnost odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@monikasicova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu. Běžná praxe vrácení kurzovného je do 7 dnů. 

8.4. V případě vrácení platby v eurech je částka snížena o zpracovatelský poplatek ve výši 2 EUR.

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a Monika Kůdelová Sičová za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Autorka MUDr. Monika Kůdelová Sičová se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzu Aktivace Třetího Oka (A.T.O.)  vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto Monika Kůdelová Sičová ani autorka nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Monika Kůdelová Sičová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, situaci na trhu, obchodních znalostech, zdravotním stavu apod.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@monikasicova.cz , kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze:  MUDr. Monika Kůdelová Sičová,  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.6.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.monikasicova.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.monikasicova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.